Regulamin

 

1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a  serwisem www.wynajem.pl.  Poniższe warunki ("Regulamin") odnoszą się do korzystania z serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza jednoznaczną akceptację niniejszego Regulaminu. Po przeczytaniu Regulaminu zalecane jest zapoznanie się z informacjami zawartymi na innych stronach i serwisach, o których mowa w niniejszym dokumencie, ponieważ mogą one zawierać dodatkowe warunki i informacje, mające związek z użytkowaniem Serwisu. W niektórych przypadkach, możliwe jest zawarcie z Użytkownikiem odrębnej Umowy w formie pisemnej, przewidującej inne zasady i warunki. "Umowa" oznacza porozumienie między Użytkownikiem a naszym Serwisem zgodne z: niniejszym Regulaminem, Polityką ochrony prywatności, z wszelkimi innymi zasadami i warunkami zawartymi w tym Serwisie, jak również ze wszystkimi innymi porozumieniami pisemnymi pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, które mogą być modyfikowane od czasu do czasu.

2. Informacje na temat Serwisu i środki zaradcze. Wynajem.pl jest platformą, której właścicielem i obsługującym jest Spółka WOOLTECH SP. Z O.O. Usługi ogłoszeniowe i pokrewne na Wynajem.pl są dostarczane przez Spółka WOLTECH SP. Z O.O. i / lub jej spółki zależne i oddziały, innych użytkowników serwisu.  W niektórych przypadkach, Spółka WOOLTECH SP. Z O.O. świadczy usługi w zakresie wsparcia technicznego, marketingowego i  obsługi klienta. Wszystkie odniesienia do "Wynajem.pl" obejmują Spółka WOLTECH SP. Z O.O. oraz jej spółki zależne i oddziały. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia warunków naszej Umowy, Spółka WOOLTECH SP. Z O.O., jej spółki zależne i spółka macierzysta zastrzegają sobie prawo do zastosowania wszystkich dostępnych środków zaradczych zgodnych z prawem i adekwatnych do określonego naruszenia, w tym do odmowy dostępu do Serwisu. Dla potrzeb naszej Umowy określenie „Serwis” może obejmować wszystkie obecne i przyszłe powiązane witryny, w których obecnie uczestniczy lub będzie uczestniczył w przyszłości Wynajem.pl (w odniesieniu do usług ogłoszeniowych).  

3. Opłaty i usługi. Przyszli i obecni najemcy („Najemcy”) mogą wyszukiwać w Serwisie dostępne obiekty do wynajęcia (nieruchomości, pojazdy, maszyny, sprzęt, meble ogrodowe) lub usługi („Obiekty”) bez żadnych opłat. Dla nowo zarejestrowanych agencji nieruchomości i biur wynajmu (w ramach rejestracji ) dodawanie ogłoszeń Standard 30 dni jest bezpłatne przez 1 miesiąc. Korzystanie z okresu testowego nie zobowiązuje użytkownika zarejestrowanego jako Agencje Nieruchomości do podpisania z serwisem umowy po zakończeniu promocji. Agencje nieruchomości, które wyrażą zgodę na dalsze publikowanie ofert w Wynajem.pl dokonują opłat abonamentowych, w zależności od ilości dodanych ogłoszeń w ciągu miesiąca. Osoby fizyczne jeśli jesteś Wynajmującym, przesyłając  informacje dotyczące Twojego ogłoszenia, wyrażasz zgodę na publikację tych informacji na stronie internetowej, zgodnie z Polityką ochrony prywatności i naszą Umową. Wynajem.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia, zawieszenia i / lub usunięcia ogłoszenia złożonego przez Wynajmującego w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, m.in. z powodu naruszenia przez ogłoszenie postanowień niniejszej Umowy lub którejkolwiek z naszych polityk, jak również z powodu zalegania przez Wynajmującego z  płatnościami należnymi Wynajem.pl.

Osoby uiszczające opłaty za pośrednictwem systemu Dotpay, które życzą sobie wystawienia faktury za płatność, mogą w dowolnym momencie pobrać fakturę z panelu użytkownika. 

4. Wymagania treściowe. Aby zapewnić jakość usług na Wynajem.pl, Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje, jakie przekazał Wynajem.pl, w trybie online bądź w inny sposób, są prawdziwe, dokładne i kompletne. Wynajmujący i osoby przez nich upoważnione są zobowiązani do przygotowywania i przekazania ogłoszenia i osobiście odpowiadają za to, aby te ogłoszenia były dokładne i zgodne z obowiązującym prawem. Ponadto Wynajmujący nie powinni:

 • żądać od Najemcy bezzwrotnych opłat aplikacyjnych, jeśli Wynajmujący nie dysponuje lub w najbliższym czasie nie będzie dysponował wolnym lokalem, pojazdem lub maszyną;
 • (Dotyczy Kont Firmowych) umieszczać na Wynajem.pl ofert wynajmu, w przypadku których okres najmu wynosiłby mniej niż 30 dni.

5. Twoja licencja dla nas. Przekazując nam, lub w inny sposób upoważniając nas do korzystania z treści, udzielasz nam niewyłącznego, o ogólnoświatowym zasięgu, wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego prawa do wykonywania wszelkich praw autorskich i reklamowych związanych z treścią, we wszelkich mediach znanych obecnie lub w przyszłości, jak również oświadczasz, że masz wystarczające uprawnienia do treści, aby nam takiej licencji udzielić.

6. Nasza licencja dla Ciebie. Wynajem.pl niniejszym upoważnia Cię do wyświetlenia, kopiowania, pobierania i drukowania informacji i danych ("Materiały") dostępnych w tym Serwisie, pod warunkiem że: (1), jeśli  jesteś Najemcą, materiały są wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych, a jeśli jesteś Wynajmującym, materiały są używane wyłącznie w celu korzystania z usług oferowanych przez Wynajem.pl; (2) Materiały nie są modyfikowane, ponownie publikowane lub redystrybuowane; i (3) wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne oznaczenia własności intelektualnej są reprodukowane, jeśli tylko pojawiają się w takich Materiałach.

7. Zakaz kopiowania bez zezwolenia. O ile nie postanowiono inaczej, żadna z treści zawartych w naszym Serwisie nie może być modyfikowana, kopiowana, odtwarzana, rozprowadzana, publikowana, pobrana, sprzedawana, skompilowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, włączając, lecz nie ograniczając się do elektronicznych, mechanicznych, kserograficznych, nagrywania lub innych środków, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajem.pl.

8. Znaki towarowe. Termin "Wynajem.pl" oraz wszelkie inne znaki towarowe, nazwy handlowe, logo i znaki usługowe (zbiorczo, "Znaki") wyświetlane na tej stronie są własnością Wynajem.pl lub innych osób trzecich. Nie zezwala się na kopiowanie, ani na korzystanie z tych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajem.pl.

9. Dostęp i zakłócenia. Znaczna część informacji na stronie internetowej jest zastrzeżona lub nasz Serwis posiada na nie licencje od naszych Użytkowników i osób trzecich. Użytkownik zgadza się nie stosować żadnych środków mających na celu uzyskanie dostępu do tej witryny bez naszej pisemnej zgody. Dodatkowo, Użytkownik zgadza się, że nie będzie: (i) podejmował żadnych działań, które mogłyby przyczynić się do nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia naszej infrastruktury; (ii) kopiować, reprodukować, modyfikować, tworzyć prac pochodnych, dystrybuować lub publicznie ujawniać jakichkolwiek treści (chyba że na użytek własny) ze strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajem.pl i odpowiedniej osoby trzeciej, jeśli jej to dotyczy; (iii) próbował zakłócać prawidłowego działania Serwisu lub działalności prowadzonej na stronie internetowej, lub (iv) próbował omijać stosowanych przez nas narzędzi mających na celu zapobiec lub ograniczyć dostęp do Serwisu.

10. Użytkowanie niezgodne z prawem lub zabronione. Warunkiem korzystania z Serwisu, jest przestrzeganie  wszystkich obowiązujących przepisów prawa, ustaw, rozporządzeń i przepisów dotyczących korzystania z  usług naszego Serwisu. Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z serwisu w  sposób niezgodny z wyżej wymienionymi przepisami. Użytkownik nie będzie:

 • korzystał z Serwisu, jeśli nie posiada zdolności do czynności prawnych, nie ukończył 18 roku życia lub został czasowo bądź bezterminowo zawieszony w prawach do korzystania z niniejszego Serwisu;
 • korzystał z Serwisu do oferowania nieruchomości/pojazdu/maszyny będącej własnością innej osoby, chyba że jest upoważnionym zarządcą danego obiektu, przedstawicielem lub pełnomocnikiem właściciela obiektu, a reprezentacja jego interesów jest zgodna z prawem;
 • omijał lub manipulował naszą strukturą opłat, procesem rozliczeń i opłatami należnymi Wynajem.pl;
 • rozpowszechniał ani wysyłał spamu, łańcuszków i piramid;
 • rozpowszechniał wirusów lub jakichkolwiek innych technologii, które mogą zaszkodzić interesom Wynajem.pl lub własności i interesom użytkowników Serwisu;
 • kopiował, modyfikował, rozprowadzał lub publikował treści ze strony internetowej lub praw autorskich i znaków towarowych Wynajem.pl;
 • podszywał się pod inną osobę lub błędnie przedstawiał powiązań z inną osobą lub podmiotem, a także nie będzie próbował ukryć swojej tożsamości;
 • podawał nieprawdziwych informacji kontaktowych lub innych informacji dotyczących jego własności;
 • przechowywał, ani w żaden sposób zbierał informacji o użytkownikach, w tym adresów e-mail, bez ich zgody;
 • oferował Najemcom na Wynajem.pl mniej korzystnych warunków niż Najemcom na innych Serwisach;
 • przesyłał do Wynajem.pl ani do żadnego z Użytkowników informacji lub materiałów, które: (i) naruszają, plagiatują, ingerują w kwestię własności intelektualnej lub prawa wynikające z Umowy, lub (ii) są zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, lub (iii) zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, lub inne procedury programowania komputerowego, których celem jest uszkodzenie, zakłócenie, przechwycenie ukradkiem lub przywłaszczenie jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji osobistych.

11. Zgłaszanie naruszenia praw własności intelektualnej. Wynajem.pl w pełni respektuje własność intelektualną innych osób. Jeśli uważasz, że twoje prawa zostały naruszone przez treści znajdujące się w naszym Serwisie, proszę kliknij tutaj. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści z dowolnej przyczyny.

12. Linki do innych stron internetowych. Serwis może zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych przez inne strony niż Wynajem.pl. Takie hiperłącza mają wyłącznie charakter odniesień. Wynajem.pl nie kontroluje takich witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umieszczenie w naszym Serwisie hiperłączy do innych witryn nie oznacza aprobaty dla treści w nich zawartych, ani jakichkolwiek związków z ich obsługującymi. Jeśli decydujesz się wejść na taką witrynę, robisz to wyłącznie na własną odpowiedzialność.

13. Zastrzeżenie. Chociaż Wynajem.pl stara się zapewnić jak najbardziej dokładne informacje na swoich stronach, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tychże informacji. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są dostarczane w niezmienionej formie ze wszystkimi wadami, bez jakiejkolwiek gwarancji. Wynajem.pl niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, w zakresie odpowiadającym przepisom prawa.

14. Ograniczenie odpowiedzialności. Ani Wynajem.pl, ani jego oddziały lub spółki zależne, ani żaden z  dyrektorów czy pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, umyślne lub przypadkowe szkody, włączając w to utratę zysków lub przychodów, koszty dóbr zastępczych, utratę lub uszkodzenie danych, wynikające z użytkowania lub nienależytego użytkowania Serwisu bądź ogłoszeń na Wynajem.pl, jak również szkody wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w Serwisie, nawet jeśli Wynajem.pl został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

15. Modyfikacja Serwisu. Wynajem.pl (i/lub jego dostawcy) zastrzegają sobie wyłączne prawo do poprawiania, zmiany lub usunięcia wszelkich informacji lub zawartości znajdujących się na tej stronie internetowej. Wynajem.pl może wstrzymać lub zmienić niektóre lub wszystkie aspekty Serwisu według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Wynajem.pl zastrzega sobie również prawo do zmiany w dowolnym momencie warunków i reguł, na mocy których niniejsza strona internetowa jest oferowana użytkownikom. Jeżeli nie postanowiono inaczej w umowie, wszystkie zmienione warunki automatycznie wchodzą w życie po zaakceptowaniu ich przez nowych Użytkowników, a w przypadku pozostałych Użytkowników – w terminie 30 dni od momentu ich publikacji na stronach Serwisu. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za każdorazowe sprawdzenie warunków Umowy, jeśli zamierza korzystać z Serwisu.

16. Ochrona prywatności. Uważamy ochronę prywatności Użytkowników za bardzo ważną kwestię i dlatego wykorzystujemy dostarczone informacje tylko w sposób opisany w Polityce ochrony prywatności. Nie sprzedajemy, ani nie wypożyczamy Twoich danych osobowych osobom trzecim dla ich celów marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika, lecz wykorzystujemy informacje w sposób opisany w  Polityce ochrony prywatności. Przechowujemy i przetwarzamy informacje na komputerach, które są chronione przez fizyczne, jak również technologiczne urządzenia zabezpieczające. Użytkownik ma dostęp i może modyfikować podane informacje, jak również zrezygnować z niektórych opcji. Nasze zasady ochrony prywatności są sprawdzane i potwierdzane przez osoby trzecie. Jeśli nie akceptujesz takiej formy wykorzystywania dostarczonych przez Ciebie informacji, prosimy o niekorzystanie z usług naszego Serwisu.

17. Zwolnienie. Ponieważ Wynajem.pl jest platformą ogłoszeniową, w przypadku sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników, Wynajem.pl jak również jego spółka macierzysta, oddziały i spółki zależne (oraz ich pracownicy i dyrektorzy) nie uczestniczą w żadnego rodzaju roszczeniach czy żądaniach odszkodowań.

Charakter usług Wynajem.pl. Wynajem.pl obsługuje platformę ogłoszeniową dla Wynajmujących, którzy chcą zaoferować wynajem nieruchomości mieszkalnej z dostępnymi lokalami, pojazdu lub maszyny, a ogłoszenia widoczne na stronie są dostarczane przez Wynajmujących. Z tego powodu Wynajem.pl nie ponosi odpowiedzialności ani za treść tych ogłoszeń, ani za rzeczywistą transakcję pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. Wszystkie formularze i dane są zabezpieczone 128-bitowym protokołem SSL firmy THAWTE.

Usługi, które nie są świadczone. Użytkownik potwierdza i zgadza się na poniższe: 

 • Wynajem.pl nie uczestniczy w żadnych rzeczywistych transakcjach wynajmu, w negocjacjach czy dyskusjach. Użytkownik zobowiązuje się nie wymagać od Wynajem.pl, aby wykonywał jakiekolwiek usługi inne niż te, które leżą w zakresie jego działalności;
 • Wynajem.pl nie świadczy usług pośrednictwa ani doradztwa w obrocie nieruchomościami;
 • Wynajem.pl nie ma obowiązku nadzorowania oferowanej nieruchomości w celu sprawdzenia prawdziwości informacji zawartych w ogłoszeniu, jak również nie ma obowiązku sprawdzania i kontrolowania potencjalnych Najemców;
 • Wynajem.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść, ani nie aprobuje treści zawartych na stronach internetowych osób trzecich, na które Użytkownik może trafić za pomocą hiperłączy umieszczonych w naszym Serwisie;
 • Wynajem.pl nie gwarantuje dokładności żadnych informacji dostępnych na tej stronie i nie ponosi odpowiedzialności za błędy, braki lub wprowadzenie Użytkownika w błąd przez Wynajmującego bądź Najemcę, a wszystkie informacje zawarte w Serwisie powinny być niezależnie weryfikowane;
 • Ogłoszenia publikowane w serwisie powinny zawierać numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa - zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dn. 18.03.2009 r. w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami;
 •  
 • Wynajem.pl może dokonywać zmian w swoich produktach i / lub usługach w każdej chwili, bez konieczności powiadamiania użytkowników i uzyskania ich zgody;
 • Działalność Wynajem.pl jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, ale Serwis nie może zagwarantować, że postępowanie Użytkowników będzie również zgodne z prawem. W związku z tym, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Wynajmujących bądź przez Najemców przepisów prawa.

18. Rekompensata. Użytkownik ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność za sytuacje powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy i naruszenia prawa lub praw osób trzecich, a także koszty poniesione przez nasz Serwis w wyniku złamania przez Użytkownika postanowień Umowy.

19. Usunięcie konta z portalu. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Wynajem.pl poprzez wysłanie e-maila (użytego do rejestracji konta w serwisie) na adres: kontakt@wynajem.pl, podając w treści wiadomości swój login, imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz numer telefonu. Administrator w ciągu dwóch dni roboczych usunie konto.

20. Rozwiązywanie sporów. W przypadku powstania sporu między Użytkownikiem a Wynajem.pl, naszym celem jest zapewnienie szybkiej i efektywnej kosztowo metody jego rozwiązania. Zalecamy takie metody rozwiązywania sporów jak mediacja lub arbitraż, jako alternatywy dla postępowania sądowego.

21. Uwagi ogólne. Korzystanie z Serwisu Wynajem.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania naszej Polityki ochrony prywatności, oraz wszelkich innych umów i polityk zawartych na tej stronie. Nasze zaniechanie w odniesieniu do naruszenia przez Ciebie lub innych Użytkowników powyższych zasad, nie oznacza, że nie możemy egzekwować swoich praw w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń w przyszłości. Ta Umowa nie powołuje do życia żadnej spółki, czy stosunku pracodawca-pracownik bądź franczyzodawca-franczyzobiorca. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub nieegzekwowalną, to nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione przez uznane za ważne i wykonalne, które jednocześnie najbardziej odpowiada intencjom pierwotnego przepisu, natomiast w pozostałej części Umowa pozostaje w mocy. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie od Wynajem.pl faksów, e-maili lub rozmów telefonicznych, dotyczących naszych produktów i usług. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką ochrony prywatności. Następujące sekcje i polityki obowiązują bez względu na zakres ograniczenia Umowy: Opłaty i Usługi, Zwolnienie, Licencje na treść, Ograniczenie odpowiedzialności, Rekompensata i Rozwiązywanie sporów, Nieuregulowanie płatności i środki zaradcze. Siedziba Spółka WOLTECH SP. Z O.O. znajduje się pod adresem: ul. Cztery Podkowy 9/4C, 50-078 Wrocław

 

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Spółka WOOLTECH SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Cztery Podkowy 9/4C, w tym na ich udostępnianie pozostałym spółkom związanym z Spółka WOLTECH SP. Z O.O. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści jego danych oraz o prawie do ich poprawiania.

RODO: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Woltech Sp. z o.o., z siedzibą w Wrocławiu, ul. Cztery Podkowy 9/4C
2). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
3). Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone odbiorcom tj.:
a. podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
b. biuro rachunkowe,
c. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
d. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki),
e. podmioty upoważnione z mocy prawa na udokumentowany wniosek.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
4). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. 
5). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 6 lat od momentu zakończenia umowy lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
6). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług.